Poskytnutie informácií dotknutej osobe pri získavaní a spracúvaní jej osobných údajov a Poučenie o právach

Prevádzkovateľ a spoločný prevádzkovatelia

Prevádzkovateľom v zmysle § 31 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov záujemcu o kúpu nehnuteľností (ďalej len „Dotknutá osoba“) ponúkaných v rámci projektu Livana (ďalej len „Projekt Livana“) je spoločnosť H24 Project s. r. o., so sídlom: Gajova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Slovenská republika, IČO: 52564011, zapísaná Obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140485/B (ďalej len „H24 Project s. r. o.“).

Osobné údaje Dotknutej osoby sú spracovávané v rámci BMBY.system v zmysle Dohody o spoločnom prevádzkovaní osobných údajov (ďalej len „Dohoda“), uzavretej v súlade s § 33 Zákona o ochrane osobných údajov, spracúvané spoločne spoločnosťou H24 Project s. r. o., so sídlom: Gajova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto Slovenská republika, IČO: 52564011, zapísaná Obchodnom registeri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 140485/B (ďalej len „H24 Project s. r. o.“), Pod vŕškami, a.s., spoločnosťou B Development s.r.o., so sídlom Gajova 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 35 963 492, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 38224/B (ďalej len „B Development s.r.o.“ a spoločnosťou Pod vŕškami Development s.r.o., so sídlom Gajova 4, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 50 914 260, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 12018/B (ďalej len „Pod vŕškami Development s.r.o.“ a spolu s Pod vŕškami, a.s. a B Development s.r.o. len „Prevádzkovateľ“).

V zmysle Dohody si Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva u H24 Project s. r. o.

Účel spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Účelom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je dohodnutie stretnutia a realizácia stretnutia ohľadom prezentácie Projektu Livana a ponúkaných nehnuteľností na predaj.

Spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby je nevyhnutné na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve/kúpnej zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov Dotknutej osoby

Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu 5 (piatich) rokov odo dňa uskutočnenia stretnutia ohľadom prezentácie Projektu Livana a ponúkaných nehnuteľností na predaj.

Poskytovanie osobných údajov Dotknutej osoby príjemcom/kategórii príjemcov

Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť sprístupnené účtovníkom, audítorom, daňovým, právnym alebo iným poradcom, a subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. V nevyhnutne potrebnom rozsahu môžu byť osobné údaje Dotknutej osoby v záujme naplnenia účelu spracúvania osobných údajov sprístupnené aj iným osobám ako napr. sprostredkovateľom, obchodným zástupcom, poštovým doručovateľom a pod.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Vzhľadom na to, že Prevádzkovateľ nevydáva rozhodnutia, ktoré by boli založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov Dotknutej osoby vrátane profilovania a ktoré by mali právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, na Prevádzkovateľa sa nevzťahuje ustanovenie § 28 Zákona o ochrane osobných údajov a povinnosti z tohto vyplývajúce.

Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu, že poskytnutie osobných údajov Dotknutou osobou je nevyhnutné za účelom dohodnutia stretnutia a následnej realizácie stretnutia ohľadom prezentácie Projektu Livana a ponúkaných nehnuteľností na predaj, teda požiadavkou na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy o budúcej kúpnej zmluve/kúpnej zmluvy.

Poučenie o právach Dotknutej osoby

Právo získať prístup k osobným údajom Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o ochrane osobných údajov.

Právo na opravu osobných údajov Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu nesprávne osobné údaje Dotknutej osoby opravil a neúplné osobné údaje Dotknutej osoby doplnil.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak je tu niektorý z dôvodov podľa § 24 ods.1 Zákona o ochrane osobných údajov. Ak sa spracúvanie osobných údajov na základe uplatneného práva Dotknutou osobou obmedzilo, okrem uchovávania, môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje len so súhlasom Dotknutej osoby alebo na účel uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa, aby osobné údaje, ktoré o nej spracúva vymazal. Prevádzkovateľ vymaže osobné údaje Dotknutej osoby, ktoré spracúva v prípade, ak zároveň dôjde k splneniu podmienok ustanovených v § 23 ods. 2 Zákona o ochrane osobných údajov.

Právo na prenosnosť osobných údajov Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak (i) sa osobné údaje spracúvajú podľa § 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov a (ii) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov Dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, (i) z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. f) Zákona o ochrane osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach a (ii) na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane osobných údajov právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov.

Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením spracúvania osobných údajov

V prípade, ak došlo k oprave, vymazaniu alebo obmedzeniu spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby u Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ takúto opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov oznámi každému príjemcovi, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ informuje Dotknutú osobu o príjemcoch len, ak to Dotknutá osoba požaduje.

Práva Dotknutej osoby uvedené vyššie sú bližšie vymedzené v § 21 – 27 Zákona o ochrane osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľa

Obchodné meno: H24 Project s. r. o.

Sídlo: Gajova 4, 811 09 Bratislava – mestská časť Staré Mesto

IČO: 52564011

Email: info@livana.sk

Novinky
zo sociálnych sietí